فناوریهای نوین تشخیص و درمان سلولهای زنده بخش پنجم

 

Untitled Document

ویدئو

انیمیشن

تصاویر

مقالات

ثبت طرح

پرسش و پاسخ

تماس با ما

بخش پنجم
اصول بنیادین درمان بیوالکترومغناطیسی سرطان

چکیده: درمان بیوالکترومغناطیسی سلولهای سرطانی بر چهار اصل بنیادی استوار است.

1- ایجاد برابری کلی سلولی

2- فعال کردن فرمان خودکشی سلولی

3- تقویت مراکز تولید انرژی در سلول

4- اجرای برنامۀ درمان تخصصی

کلمات کلیدی: فرمان خودکشی سلولی

مقدمه: درمان سلولهای سرطانی متناسب با انواع آنها متفاوت است و با توجه به عملکرد اختصاصی آنها در جنس نر و ماده شیوۀ درمان آنها برای هر جنس نیز متفاوت است.

نکتۀ کلیدی: منظور از درمان سلولهای سرطانی ، فعال کردن فرمان خودکشی سلولی در آنها و در نتیجه خارج کردن آنها از گردونۀ سلولی موجود زنده میباشد.

یک بیمار سرطانی معمولاً با سه مشکل اساسی روبروست.

1- نابرابری کلی سلولی که سبب ایجاد سلولهای سرطانی میشود.
2- سلولهای سرطانی که در بدن موجود زنده لانه میگزینند.
3- صدماتی که سلولهای سرطانی به ارگانهای موجود زنده میزند.

برنامۀ درمانی بیمار سرطانی مراحل زیر را طی میکند.

1- ایجاد برابری کلی سلولی، که بدین ترتیب از تولید سلولهای سرطانی جدید از سلول سالم پیشگیری میکند.
2- فعال کردن فرمان خودکشی سلولی برای از بین بردن سلولهای سرطانی لانه کرده در بدن بیمار.
3- تقویت مراکز تولید انرژی در سلول برای جبران صدمات حاصل از سلولهای سرطانی.
4- اجرای برنامۀ درمان تخصصی برای اصلاح صدمات جبران ناپذیر.
در ادامۀ این بخش چگونگی فعال کردن فرمان بیوالکترومغناطیسی خودکشی سلولی را توضیح میدهیم. بقیۀ بندها را در بخش درمان بنیادین بیوالکترومغناطیسی سلولها توضیح داده ایم.

الف: برای فعال کردن فرمان خودکشی سلولی در سلولهای سرطانی با بار کلی بیوالکترومغناطیسی مثبت به دو شکل عمل میکند.
1- بالابردن بار بیوالکترومغناطیسی منفی سلولها
2- جذب بار بیوالکترومغناطیسی مثبت سلولها

ب: برای فعال کردن فرمان خودکشی سلولی در سلولهای با بار کلی منفی به دو شکل عمل میشود.
1- بالابردن بار بیوالکترومغناطیسی مثبت سلولی
2- جذب بار بیوالکترومغناطیسی منفی سلولی

ج: برای فعال کردن فرمان خودکشی سلولی در سلولهای مرکب به دو شکل عمل میشود.
1- بالابردن بار بیوالکترومغناطیسی منفی سلول و جذب بار بیوالکترومغناطیسی مثبت آن.
2- بالابردن بار بیوالکترومغناطیسی مثبت سلول و جذب بار بیوالکترومغناطیسی منفی ان.

ترتیب اجرای برنامه ها در این دسته از سلولها میتواند بشرح زیر باشد:

1- با اجرای برنامۀ شماره یک صب ر میکنیم تا سلولهای با بار کلی بیوالکترومغناطیسی مثبت خودکشی کنند و بعد برنامۀ دو را اجرا میکنیم تا سلولهای با بار کلی بیوالکترومغناطیسی منفی خودکشی کنند.
2- اجرای برنامه ها در این دو بخش باید بسیار دقیق و حسابشده باشد تا همزمان با خودکشی دسته های سلولی با بار بیوالکترومغناطیسی منفی یا مثبت ،سلولهای دستۀ مخالف رشد نکنند.

سلولهای سرطانی مرکب معمولاً تهاجمی ترین نوع سلولهای سرطانی میباشند و درمان آنها نیز بسیار پیچیده و سخت است.
پیچیدگی کار درمانی آنها در این نکته نهفته است که وقتی سلولهای سرطانی با بار بیوالکترومغناطیسی مثبت کنترل میشوند، سلولهای سرطانی با بار بیوالکترومغناطیسی منفی آزاد بوده و میتواند براحتی رشد کند و در طرف مقابل هنگام کنترل دستۀ منفی گروه مثبت آزادانه رشد میکند.

زمان بندی برنامۀ کنترل سلول باید بگونه ای باشد که حداکثر بهره وری را در نابودی سلولهای دستۀ هدف و حداقل آزادی را برای سلولهای دستۀ مخالف ایجاد کند.

برنامه های درمانی سلولهای سرطانی باید ظرفیت مقابله ایی این سلولها را در مقابل درمان و مرگ سلولی دقیقا ارزیابی و محاسبه کرده و آنرا در چهارچوب اصلی خویش لحاظ نماید.

از مهمترین نکات برنامه های درمان سلولهای سرطانی قابلیت تکرار آن میباشد.

ممکن است مجموع سلولهای سرطانی بیمار در یک دورۀ درمان از مدار خارج نشود و ما مجبور شویم درمان را تکرار کنیم. سلولهای سرطانی در مقابل تکرار برنامه های درمانی از قانون عادت سلولی استفاده میکنند و نسبت به تکرار درمان بشدت مقاومت بخرج میدهند و معمولاً هم موفق میشوند.

برای حل این معضل بزرگ باید برنامه های درمانی را بگونه ایی تنظیم کرد تا عادت سلولی ایجاد نکند. برای حصول به این هدف برنامه ها را بر اساس قدرت نفوذ دسته بندی میکنیم و درمان را با پایین ترین قدرت نفوذ شروع میکنیم و بتدریج با هر بار تکرار آن را بالا میبریم.

اگر با یک دورۀ کامل درمان که از نفوذ پایین شروع و به بالاترین قدرت نفوذ ختم میشود ، سلولهای سرطانی از مدار خارج شدند برنامۀ درمانی را پایان میدهیم.

اگر با اجرای برنامۀ درمانی مذکور ، سلول سرطانی فعالی باقی بماند، دورۀ دوم درمان را مجددا ، از پایین ترین قدرت نفوذ شروع کرده و تا بالاترین قدرت نفوذ ادامه میدهیم.

به دلیل فراز و فرود سنگین برنامه های درمانی بشرح فوق امکان عادت سلول سرطانی به درمان از بین میرود و بدین ترتیب تا نابودی کامل سلولهای سرطانی میتوانیم درمان را ادامه دهیم.

نتیجه گیری: برنامۀ کامل درمان سلولهای سرطانی باید همۀ انواع آن را در بر گیرد.

قبلاً توضیح دادیم که سرطان بیماری کروموزومیک میباشد. طول موج کروموزومهای هر موجود زنده ایی منحصر بفرد است. در نتیجه سرطان هر موجود زنده ایی منحصر بفرد است. همچنین گفتیم که سلولهای سرطانی برای تقسیم از الگوی خاصی پیروی نمیکنند و به همین دلیل با هر بار تقسیم ، سلول سرطانی جدیدی خواهیم داشت. یعنی اگر موجود زنده ایی 500 میلیون سلول سرطانی داشته باشد، آنها میتوانند تقریبا 500 میلیون نوع سلول سرطانی باشد. بدین ترتیب تنوع سلولهای سرطانی عبارت است از تعداد سرطانیها ضرب در تعداد سلولهای سرطانی هر بیمار سرطانی. ملاحظه فرمائید که رقم نجومی حاصل میشود و پیچیدگی عظیم این بیماری و سختی درمان آن را آشکار میکند.

برای اجرای موفق کنترل سرطان ، برنامۀ درمانی آن باید میدان عملکرد بسیار وسیعی داشته باشد تا بتواند همۀ سلولهای سرطانی را پوشش دهد.

برای درک بهتر این موضوع یکی از برنامه های درمان بیوالکترومغناطیسی سرطان را در انستیتوی بالانس سلولی وادی لایمن علی در اتریش تشریح میکنم.

برنامۀ شمارۀ 3-12برای درمان سرطانهای مرکب که میتواند 6 تا 18 مرحله داشته باشد. هر مرحله معمولاً در یک روز و تمام آن اجرا میشود.

مرحلۀ اول: (77 برنامۀ منفی × 64000 فرمان بیوالکترومغناطیسی × 7/0 بار در هر ثانیه × 7 تا 42 ثانیه) + (77 برنامۀمثبت × 64000 فرمان بیوالکترومغناطیسی × 7/0 بار در هر ثانیه × 7 تا 42 ثانیه) = تعداد کل عملیات درمانی مرحلۀ اول 28،245،324،800 در 4094 ثانیه.

مرحلۀ دوم: (77 برنامۀ مثبت × 64000 فرمان بیوالکترومغناطیسی × 7 بار در هر ثانیه × 7 تا 42 ثانیه) + (77 برنامۀ منفی × 64000 فرمان بیوالکترومغناطیسی × 7 بار در هر ثانیه × 7 تا 42 ثانیه) = تعداد کل عملیات درمانی مرحلۀ دوم 282،453،248،000 در 4094 ثانیه.

مرحلۀ سوم: (77 برنامۀ منفی × 64000 فرمان بیوالکترومغناطیسی × 70 بار در هر ثانیه × 7 تا 42 ثانیه) + (77 برنامۀمثبت × 64000 فرمان بیوالکترومغناطیسی × 70 بار در هر ثانیه × 7 تا 42 ثانیه) = تعداد کل عملیات درمانی مرحلۀ سوم 2.824.532.840.000 در 4094 ثانیه.

مرحلۀ چهارم: (77 برنامۀ مثبت × 64000 فرمان بیوالکترومغناطیسی × 700 بار در هر ثانیه × 7 تا 42 ثانیه) + (77 برنامۀ منفی × 64000 فرمان بیوالکترومغناطیسی × 700 بار در هر ثانیه × 7 تا 42 ثانیه) = تعداد کل عملیات درمانی مرحلۀ چهارم 28،245،328،400،000 در 4094 ثانیه.

مرحلۀ پنجم: (77 برنامۀ منفی × 64000 فرمان بیوالکترومغناطیسی × 7000 بار در هر ثانیه × 7 تا 42 ثانیه) + (77 برنامۀمثبت × 64000 فرمان بیوالکترومغناطیسی × 7000 بار در هر ثانیه × 7 تا 42 ثانیه) = تعداد کل عملیات درمانی مرحلۀ پنجم 282،453،284،000،000 در 4094 ثانیه.

مرحلۀ ششم: : (77 برنامۀ مثبت × 64000 فرمان بیوالکترومغناطیسی ×70،000 بار در هر ثانیه × 7 تا 42 ثانیه) + (77 برنامۀ منفی × 64000 فرمان بیوالکترومغناطیسی × 70،000 بار در هر ثانیه × 7 تا 42 ثانیه) = تعداد کل عملیات درمانی مرحلۀ ششم 2،824،532،840،000،000 در 4094 ثانیه.

تعداد کل عملیات در 6 مرحله 3،138،366،773،812،800

زمان کل عملیات درمانی در 6 مرحله: 409،4 دقیقه.

بدین ترتیب میتوان تا 18 مرحله درمان را ادامه داد و تعداد عملیات را در هر مرحله کم زیاد کرد تا نتایج دلخواه حاصل شود.
برای درک کارآیی این برنامه لازم است ذکر شود که یکی از بیماران حاضر در جلسه را که گرفتار تومور مغزی بود در سه سال پیش،با کمتر از پنجاه هزار عملیات ،درمان قطعی کردیم.

با این ظرفیت عظیمی که ایجاد شده میتوان انواع سلولهای سرطانی را در هر مرحله ای متوقف کرد.

انشاالله


تاريخ بروز رساني : سه شنبه 16/07/92 ساعت 08:45

Untitled Document


آدرس ما

عضویت

ورود اعضا

ارسال مدارک

اطلاعات عمومی

خیریه

جستجو
 

کلیه حقوق برای انسیتوی بالانس سلولی وادی الایمن علی - اتریش محفوظ است